Een analyse van de twee rapporten waarop de plannen voor de Trambaanfietsroute Maastricht-Aken gebaseerd zijn.

INLEIDING

De Projectgroep Trambaanfietsroute Maastricht-Aken (TFR) baseert haar plannen op twee documenten:

 1. De 'MKBA Vlakfietsroutes in het Limburgse Heuvelland'(Grontmij 2010; 7 pagina's);
 2. 'Van Trambaan tot Fietsbaan. Economische Effect Rapportage fietspad Maastricht-Aken' (BMC 2014; 13 pagina's).

We hebben deze documenten opgevraagd (28 augustus 2017) bij de Projectgroep door een beroep te doen op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). Wij ontvingen de documenten op 18 oktober 2017 resp. 18 september 2017.

MKBADe 'MKBA' (Maatschappelijke Kosten Baten Analyse) uit 2010 had als opdrachtgever de 'gebiedscommissie Zuid-Limburg'. Het document is gebaseerd op een workshop die gehouden werd op 1 juni 2010 'met een aantal betrokkenen'. De MKBA kunt U vinden hier: MKBA
Dat document diende als startpunt voor de 'Economische Effectrapportage' (EER), die geschreven is voor de toenmalige initiatiefnemers uit het 'Bestuurlijk Heuvellandoverleg' (gemeenten Maastricht, Meerssen, Valkenburg aan de Geul, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals). De EER dateert van 27 november 2014 en is dus ongeveer gelijktijdig met het Projectplan 'Van trambaan tot fietsbaan' (versie 1, 20-11-2014) gepubliceerd. De EER kunt U vinden hier: EER

 

ANALYSE

EER coverIn de MKBA wordt niet vermeld wie de 'betrokkenen' waren die deelnamen aan de workshop. Opvallend is ook dat er blijkbaar een discussie is geweest over de 'voor- en nadelen van gebruik van halfverharding en geheel verharde fietspaden', zonder dat men hierover tot een keuze is gekomen. Ook is duidelijk dat men een 'vrij liggende' fietsroute als ideaalbeeld heeft. De MKBA wordt samengevat in de vorm van een aantal positieve en negatieve effecten.

Hierbij valt op dat bij de negatieve effecten NIET genoemd worden:

 1. de toename van de recreatieve druk op het buitengebied;
  2. de negatieve gevolgen die dit heeft voor de huidige gebruikers van dat buitengebied, namelijk de lokale en regionale recreanten en toeristen (wandelaars, gewone fietsers, MTBers, ruiters e.d.);
  3. de negatieve effecten op de natuur- en landschapsbeleving van de lokale bewoners (en toeristen).

De EER begint met het herhalen van de samenvatting van de MKBA. De eigenlijke EER bestaat uit twee modelmatige berekeningen van ' kosten en baten': één voor toeristisch fietsverkeer, en een voor utilitair (woon-werk) fietsverkeer. Op deze modellen zijn alle cijfers in de plannen van de Projectgroep (Projectplan, informatieavond 6 maart, raadsinformatieavond 29 maart, website) gebaseerd: die zijn één-op-één overgenomen uit de EER.

Wat valt op:

 1. Veel keuzes en schattingen zijn arbitrair; bijvoorbeeld:
  -   de aannames over het 'verdringingseffect' van (slechts?) 30%, die het verschil tussen bruto en netto opbrengsten bepalen
  -   70.000 EXTRA fietsers/jaar in de regio
 2. Expliciet geeft men aan dat NIET zijn meegeteld:
  -   Maatschappelijke BATEN (voor gezondheid, verzuimreductie e.d.): die lijken ons echter vooral BUITEN de regio gerealiseerd te worden, nl. door toeristen van elders die hier komen fietsen;
  -   Maatschappelijke KOSTEN m.b.t. natuur, milieu en landschap
 3. Net als bij de kwalitatieve analyse benoemt men de negatieve effecten voor de BEWONERS niet: woonomgeving, recreatieomgeving, landschapsbeleving, natuurbeleving.
 4. Bij de analyse van het utilitaire fietsverkeer stelt men zelfs dat de WOONAANTREKKELIJKHEID en de leefbaarheid van de dorpskernen verbetert, met waardevermeerdering van onroerend goed als gevolg (men neemt dit gelukkig niet mee in de berekeningen). Dit lijkt ons volledig uit de lucht gegrepen; in ieder geval zou je ook het tegenovergestelde kunnen poneren.
 5. Na de eigenlijke EER worden 'aanbevelingen' gedaan (o.a. origineel tracé stoomtram, verharding fietspad). Die zijn echter niet gebaseerd op de voorafgaande berekeningen, maar het zijn voorwaarden voor een zo groot mogelijke kans van slagen van de TFR plannen, d.w.z. het doen uitkomen van de modellen. Waarop men deze uitspraken baseert, wordt niet verteld. Tegelijk echter zijn deze 'aanbevelingen'  - asfalt, meer toeristische attracties, meer horeca -  factoren die de negatieve effecten voor dorpskernen en buitengebied vergroten.
 6. Het 'rapport' schiet volledig tekort in het onderbouwen van:
  -   Asfaltering
  -   Fietspadbreedte (3.20-4m)
  -   Vlakfietsroute met 2% maximale stijging
 7. Helemaal geen informatie vindt men over:
  -   Wáár de opbrengsten gerealiseerd zullen worden (en waar niet)?
  -   Wáár de materiële en immateriële kosten gerealiseerd zullen gaan worden:
  -   Wáár komen minder fietstoeristen en worden minder uitgaven gedaan ('verdringingseffecten')?
  -   Wáár wordt de leefbaarheid van dorpskernen verminderd door toename verkeersdrukte?
  -   Wáár wordt het buitengebied geasfalteerd met negatieve effecten voor natuur, milieu en landschap, voor de natuur- en landschapsbeleving van de lokale bewoners, en voor de  recreatieve druk voor vooral lokale recreanten (huidige gebruikers)?
 8. Tenslotte gaat de vergelijking met de Vennbahn, die als uitgangspunt wordt genomen, volledig mank. De Vennbahn is een 125 km lang nieuw fietspad over een nog in het landschap bestaand spoortracé waar verder weinig was. In Zuid-Limburg gaat het om kosten en baten van een fietsroute (30km) met extra asfalt (8-9km van de 30) in een drukbevolkt gebied met een reeds aanwezige, fijnmazige verkeerskundige en toeristische infrastructuur, waar de toeristische recreatiedruk al hoog is en natuur en landschap beschermd moeten worden.

CONCLUSIE

De 'MKBA' en de 'EER' zijn teleurstellende 'rapporten', waarop veel valt af te dingen. Waarom het project 'Trambaanfietsroute Maastricht-Aken'(TFR) - op de door de Projectgroep voorgestelde wijze - zou moeten worden uitgevoerd, kan niet onderbouwd worden met deze documenten.
De 'effectrapportage' - waarop het hele TFR plan gebaseerd is - is slechts een modelmatige berekening. Bovendien is de insteek van de modellen strikt economisch, ondanks het vaak gebruiken van de term 'maatschappelijk'.
De kern van de zaak,namelijk een onderbouwing van waarom je in het geval van de 'Trambaanfietsroute Maastricht-Aken' natuur en landschap zou mogen aantasten ten behoeve van economische doelen in deze regio, wordt volledig gemist.

Jelle Stoffers, namens Bewonersgroep Cadier en Keer, 22 oktober 2017.

Zondag 27 augustus 2017, RABO Volksfeest Cadier en Keer

TW 20170827 135724 BMet dank aan de organisatie van het Rabo Volksfeest 2017 (www.rabovolksfeest.nl) , konden wij op zondag 27 augustus met een stand aanwezig zijn op de gezellige braderie in het dorpscentrum van Cadier en Keer. Het was goed weer, de loop zat er goed in en we kunnen dan ook terugkijken op een geslaagde dag.

TW 20170827 140331 bWe hebben met veel mensen gepraat over de plannen voor de trambaanfietsroute: voorstanders, tegenstanders, en mensen die informatie wilden hebben.

De gesprekken en discussies gingen niet alleen over de plannen voor de asfaltering van het tracé Zwarteweg-Achterweg in Cadier en Keer, maar ook over het hele plan voor de trambaanfietsroute.

Zesennegentig mensen hebben hun handtekening gezet onder een papieren versie van de petitie 'Zo geen Trambaanfietsroute door het Heuvelland!'. We hopen dat in de komende dagen nog meer mensen de weg naar de online petitie weten te vinden.

(www.petities24.com/trambaanfietsroute, of hierboven via de tab 'petitie').

TW WP 20170827 16 27 56 Pro 3

Bewonersgroep Cadier en Keer (Celine Andriën, Sander Croes en Jelle Stoffers)

ActieOp 28 juni konden we bij de vergadering van de raadscommissie 'Fysiek en Economie' gebruik maken van het "spreekrecht burgers, omdat er een aantal stukken over de Trambaanfietsroute bij de postlijst zaten. Helaas was de verantwoordelijke wethouder, Armand Opreij, niet aanwezig tijdens het inspreekhalfuurtje. Later wel, bij de beantwoording van vragen van de raadsleden.
Jelle Stoffers voerde het woord. Hier de door hem uitgesproken tekst (die de wethouder, die later wel aanwezig was, via de mail heeft ontvangen).

Lees meer...

Wiet Klieëf (juni 2017)

VTN artikel Trambaan 2In het recente zomernummer van ‘t Wiet Klieëf, verenigingsblad van de Vereniging tot Natuurbehoud (VTN) uit Cadier en Keer, wordt uitvoerig stilgestaan bij de plannen voor de Trambaanfietsroute. De bezwaren van de vereniging (meer dan 400 aangesloten huishoudens in Cadier en Keer) worden uitgelegd en een alternatief plan wordt voorgesteld.

Klik hier voor PDF.

Lemiers 09-06-2017

Geacht Raadslid,

Sinds 14-12-2015 is, middels ondertekening van de intentieverklaring, de formele planvoorbereiding gestart voor aanleg van de Trambaanfietsroute Maastricht - Aken. Op 21-05-2016 mochten raadsleden en statenleden op excursie naar de Vennbahn en bijna een jaar later vond er een informatiebijeenkomst plaats: eerst voor bewoners (6 maart 2017) en vervolgens voor raads- en statenleden (op 29 maart 2017).

Lees meer...

Materiaal

Raamposter

Wilt u een protest poster achter uw raam aanbrengen, klik dan hier om een raambiljet te printen.

Raamposter A4DIN A4:
Klik hier voor PDF.

DIN A3:
Klik hier voor PDF.

Wilt u handtekeningen tegen de trambaanfietsroute verzamelen, klik dan hier voor een handtekeningenlijst.

Handtekeningen A4Klik hier voor PDF.

 

 

Uw mening

Lemiers

kompassrose N 50°47´12'' / O 5°59´46'': Lemiers

peterg‘Hoi, Ik ben Peter Gleissner. Ik heb hier in Oud Lemiers 23 jaar gewoond. Nu woon ik in Aken. Ik vind het altijd nog een prachtige plek.'
Peter Gleissner, Aken [oud bewoner]

 

Lees meer...

Op de Achterweg

kompassrose N 50°49´38'' / O 5°46´36'':
Cadier en Keer, Achterweg

Film1

Lees meer...

St. Catharinakapel

kompassrose N 50°47´12'' / O 5°59´46'': St. Catharinakapel

magali

‘Ik kom uit het centrum Maastricht. Lekker uit de drukte weg. Even wandelen en van de rust en stilte genieten.'
Magali Snelder, Maastricht [toevallige passant]

Lees meer...

Oud-Lemiers

kompassrose N 50°47´12'' / O 5°59´46'': Oud-Lemiers

peterb‘Ik ben hier geboren en getogen in Oud Lemiers. Ik heb hier 80 jaar gewoond. Toen was het werkelijk en prachtig stiltegebied. Maar nu wordt het toch al een beetje verstoord door fietsers en motoren en brommers die hier komen.'
Peter Bodelier, Vaals [oud bewoner]

Lees meer...

Met de fiets op de Zwarteweg

kompassrose N 50°49´46'' / O 5°46´24'':
Op de Zwarteweg

jelle‘Hoi, ik ben Jelle en ik ben met de fiets op de Zwarteweg.'
Jelle Stoffers [bewoner Cadier en Keer]

Lees meer...

Auw Kapel

kompassrose N 50°47´12'' / O 5°59´46'': Voor de Auw Kapel

heide‘Ik ben Heide. Ik zing al 17 jaar op deze bijzondere plek. Een keer per maand. Ik ben erg dankbaar dat we hier mogen zingen. Een van de bijzondere dingen is dat tijdens het zingen de deur vaak openstaat.'
Heide Schneider, Aken [lid Singkreis]

 

Lees meer...

Op de Oude Trichterweg

kompassrose N 50°47´23'' / O 5°59´4'':
Op de Oude Trichterweg

eva‘Hoi, ik ben Eva, inwoner van Lemiers. Ik woon hier al 18 jaar. Ik ga hier heel graag wandelen met mijn hond Bolle. We hebben gehoord dat de trambaanfietsroute hier aangelegd gaat worden. Dat vinden we helemaal niet leuk.'
Eva Smitmans [bewoner Lemiers]

Lees meer...