Persbericht Stuurgroep 20.5.2019

Persbericht Stuurgroep 20.5.2019

Tracé Trambaanfietsroute Maastricht - Aken opnieuw aangepast

In november 2018 is het tracé van de zogeheten Trambaanfietsroute tussen Maastricht en Aken door de Stuurgroep aangepast. Dit om tegemoet te komen aan de geuite wensen van deelnemers van het in 2018 doorlopen participatietraject. Belangrijke wensen waren:

Geen fietsroute door beschermde natuurzones en wegen niet voorzien van asfaltverharding.

Definitieve route Stuurgroep, vom 20.5.2019 [PDF]

De Stuurgroep is over deze aangepaste route met een afvaardiging van de deelnemers (de Klankbordgroep) in gesprek gegaan. De Klankbordgroep heeft hierbij aangegeven dat zij het betreuren dat alsnog de Zwarte weg en Achterweg in Cadier en Keer in de route zijn opgenomen. Ter vermijding van de Vossegrubbe is ervoor gekozen is om de onverharde wegen, zijnde de Molenweg en Euveremse Veldweg, in de route op te nemen.

De Stuurgroep heeft vervolgens bekeken in hoeverre toch nog aan de wensen van de Klankbordgroep tegemoet kan worden gekomen en een routeaanpassing mogelijk zou zijn, waarbij zoveel als mogelijk is aangesloten bij de oorspronkelijk vastgestelde uitgangspunten van de Trambaanfietsrout, het verbeteren van de fietsmogelijkheden in de (eu-)regio en een fietsverbinding te realiseren die ertoe bijdraagt dat meer mensen gebruik maken van de fiets.
Het tracé
Alles overwegende stelt de Stuurgroep een aanpassing voor ten aanzien van het in november 2018 gepresenteerde tracé.
De route gaat nog steeds van Maastricht naar Cadier en Keer via de weg van Heer naar Bemelen. Vervolgens gaat de route bij de kruising Sint Antoniusbank rechtsaf via de Bemelerweg door de kern Cadier en Keer. Vanaf betreffende kruising blijft het voor de fietser mogelijk om de bestaande Zwarte weg te volgen, hetgeen met borden zal worden aangegeven.
De Zwarte weg blijft ongewijzigd. Wel zal regulier onderhoud plaatsvinden, maar de weg wordt niet geasfalteerd. De route door de kern Cadier en Keer zal lopen via de Groenerein en Burgemeester Huybenstraat naar de Kerkstraat, vanwege het aantal historische boerderijen/ gebouwen en kerkomgeving met bijbehorende faciliteiten. De Kerkstraat sluit vervolgens aan op de Limburgerstraat/ Fommestraat en via het tunneltje aan de Fommestraat ( ongelijkvloerse kruising N 278) kan de fietser de weg vervolgen richting Honthem.

Voor Vaals stelt de Stuurgroep voor om het zuidelijke tracé, zoals aangedragen door de Klankbordgroep te volgen. Het gemeentebestuur van Vaals gaat over die route nog in gesprek met de bevolking. De gemeenteraad zal vervolgens een besluit nemen, waarbij de uitgangspunten van eerdere gemeentelijke besluitvorming centraal staan.

In juni zullen een tweetal inloopmiddagen gehouden worden voor om kennis te nemen van de voorgestane route. Aan de verantwoordelijke bestuursorganen zal een voorstel worden voorbereid om te komen tot een definitief besluit medio 2019.

De beoogde ingebruikname van de route is in 2021.

Definitieve route Stuurgroep, vom 20.5.2019 [PDF]

We use cookies
Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, gebruiken wij noodzakelijke cookies.
Onze cookies bevatten geen persoonlijke informatie. Ze zorgen voor een goede werking van onze website.
U bent bekend met cookies en accepteert het gebruik? Kies voor 'Ja, ik accepteer cookies'.