Project

Persbericht van de Stuurgroep: De TFR gaat niet door!

De aanleg van de Trambaanfietsroute, gaat niet door!

De aanleg van een nieuwe fietsroute tussen Maastricht en Aken, de Trambaanfietsroute, gaat niet door. Gemeente Maastricht, Eijsden-Margraten, Gulpen-Witten, Vaals en Provincie Limburg hebben besloten om niet verder te gaan met dit project door een gebrek aan bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak.

De besturen volgen daarmee het advies van de Stuurgroep Trambaanfietsroute op om na vier jaar het project te beëindigen. De gemeenten en Provincie tekenden in 2015 een intentieverklaring om samen een nieuw fietspad te realiseren. Een aantrekkelijke en veilige fietsroute tussen Maastricht en Aken met aansluiting op langeafstandsfietsroutes in België en Duitsland.

Er was vanaf het begin verzet tegen het project. Daarom werd het tracé op diverse punten aangepast. Er werden andere routes voorgesteld, geen extra verharding toegepast en natuurgebieden werden vermeden. Deze aanpassingen en ook een burgerparticipatietraject hebben de weerstand van om- en aanwonenden niet weggenomen.

De fietsroute was vooral bedoeld om een impuls te geven aan de lokale economie. De route zou over het tracé van de tramlijn uit de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw gaan. Een stukje historie van de stoomtram zou hierdoor zichtbaar worden. Vanwege het relatief vlakke terrein van het tracé zou dit ook erg geschikt zijn als fietsroute.

De betrokken overheden hebben uitgesproken dat zij zich in de toekomst gezamenlijk willen blijven inzetten voor het oplossen van verkeersknelpunten en het realiseren van een goede en veilige fietsinfrastructuur.

Namens de Stuurgroep en de leden van de projectgroep Trambaanfietsroute wil ik u van harte bedanken voor uw inzet in het participatieproces.

Met vriendelijke groet

Bezwaarschrift met betrekking tot het advies van de stuurgroep

Euverem, 28 augustus 2019

Geacht College en Gemeenteraadsleden,
De Stuurgroep Trambaanfietsroute heeft de gemeenteraad van gemeente Gulpen-Wittem twee keer geadviseerd zijnde medio november 2018 en mei 2019 over de bevindingen van het burgerparticipatietraject.

Wij, de bewonersgroep in Euverem-Pesaken, hebben deelgenomen aan de burgerparticipatie en willen u informeren over onze bevindingen en tot slot onze conclusie geven. Wij maken hierbij dan ook bezwaar tegen het huidige plan voor de trambaanfietsroute.

Vooraf

De bewonersgroep Euverem-Pesaken heeft als start een wandeling georganiseerd op 18 februari 2018 (circa 95 deelnemers), waarbij zowel burgers als politici hebben deelgenomen om de geplande route vanaf de gemeentegrens van Margraten tot het centrum van Gulpen te lopen. Wij werden verrast door het feit dat een zeer groot deel van de deelnemers niet op de hoogte was van de waarde van dit gebied en het effect van het geplande traject.

Hierna is gezocht naar bewoners welke mee wilden deelnemen aan het participatietraject, en hieruit zijn uiteindelijk de drie deelnemers aan de werkgroepen gekozen.

Read More

Persbericht Stuurgroep 20.5.2019

Tracé Trambaanfietsroute Maastricht - Aken opnieuw aangepast

In november 2018 is het tracé van de zogeheten Trambaanfietsroute tussen Maastricht en Aken door de Stuurgroep aangepast. Dit om tegemoet te komen aan de geuite wensen van deelnemers van het in 2018 doorlopen participatietraject. Belangrijke wensen waren:

Geen fietsroute door beschermde natuurzones en wegen niet voorzien van asfaltverharding.

Definitieve route Stuurgroep, vom 20.5.2019 [PDF]

Read More

Motie Gemeenteraad Vaals

Motie Vaalser Gemeenteraad 25.06.2018

motie 18 06 25
Klik hier voor PDF.

Verschil tussen TFR en Vennbahn

Presentatie voor de Werkgroep MKBA van de Klankbordgroep

LowRes 18 06 19 Präsentation
Klik hier voor PDF.

We use cookies
Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, gebruiken wij noodzakelijke cookies.
Onze cookies bevatten geen persoonlijke informatie. Ze zorgen voor een goede werking van onze website.
U bent bekend met cookies en accepteert het gebruik? Kies voor 'Ja, ik accepteer cookies'.