Home

Geld terug na fiasko TFR

Dagblad De Limburger, 06.01.2020

DL 20 01 06
Klik hier voor PDF.

Geen fietsroute Maastricht-Aken

Dagblad De Limburger, 19.12.2019

DL 19 12 19 01
Klik hier voor PDF.

Persbericht van de Stuurgroep: De TFR gaat niet door!

De aanleg van de Trambaanfietsroute, gaat niet door!

De aanleg van een nieuwe fietsroute tussen Maastricht en Aken, de Trambaanfietsroute, gaat niet door. Gemeente Maastricht, Eijsden-Margraten, Gulpen-Witten, Vaals en Provincie Limburg hebben besloten om niet verder te gaan met dit project door een gebrek aan bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak.

De besturen volgen daarmee het advies van de Stuurgroep Trambaanfietsroute op om na vier jaar het project te beëindigen. De gemeenten en Provincie tekenden in 2015 een intentieverklaring om samen een nieuw fietspad te realiseren. Een aantrekkelijke en veilige fietsroute tussen Maastricht en Aken met aansluiting op langeafstandsfietsroutes in België en Duitsland.

Er was vanaf het begin verzet tegen het project. Daarom werd het tracé op diverse punten aangepast. Er werden andere routes voorgesteld, geen extra verharding toegepast en natuurgebieden werden vermeden. Deze aanpassingen en ook een burgerparticipatietraject hebben de weerstand van om- en aanwonenden niet weggenomen.

De fietsroute was vooral bedoeld om een impuls te geven aan de lokale economie. De route zou over het tracé van de tramlijn uit de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw gaan. Een stukje historie van de stoomtram zou hierdoor zichtbaar worden. Vanwege het relatief vlakke terrein van het tracé zou dit ook erg geschikt zijn als fietsroute.

De betrokken overheden hebben uitgesproken dat zij zich in de toekomst gezamenlijk willen blijven inzetten voor het oplossen van verkeersknelpunten en het realiseren van een goede en veilige fietsinfrastructuur.

Namens de Stuurgroep en de leden van de projectgroep Trambaanfietsroute wil ik u van harte bedanken voor uw inzet in het participatieproces.

Met vriendelijke groet

Bezwaarschrift met betrekking tot het advies van de stuurgroep

Euverem, 28 augustus 2019

Geacht College en Gemeenteraadsleden,
De Stuurgroep Trambaanfietsroute heeft de gemeenteraad van gemeente Gulpen-Wittem twee keer geadviseerd zijnde medio november 2018 en mei 2019 over de bevindingen van het burgerparticipatietraject.

Wij, de bewonersgroep in Euverem-Pesaken, hebben deelgenomen aan de burgerparticipatie en willen u informeren over onze bevindingen en tot slot onze conclusie geven. Wij maken hierbij dan ook bezwaar tegen het huidige plan voor de trambaanfietsroute.

Vooraf

De bewonersgroep Euverem-Pesaken heeft als start een wandeling georganiseerd op 18 februari 2018 (circa 95 deelnemers), waarbij zowel burgers als politici hebben deelgenomen om de geplande route vanaf de gemeentegrens van Margraten tot het centrum van Gulpen te lopen. Wij werden verrast door het feit dat een zeer groot deel van de deelnemers niet op de hoogte was van de waarde van dit gebied en het effect van het geplande traject.

Hierna is gezocht naar bewoners welke mee wilden deelnemen aan het participatietraject, en hieruit zijn uiteindelijk de drie deelnemers aan de werkgroepen gekozen.

Read More

Inloopavonden over de trambaanfietsroute

Beste mensen,

De plannen voor een trambaanfietsroute door het Heuvelland zijn nogal veranderd (zie:  https://www.detrambaanfietsroute.nl/inloopavonden-trambaanfietsroute/ )
Over de nieuwe plannen organiseren de gemeenten Gulpen-Wittem en Eijsden-Margraten inloopavonden.
Wij roepen u en andere belangstellenden die u kent op, om de Inloopavond over de trambaanfietsroute in uw gemeente te bezoeken, u te laten informeren en uw opvatting te laten horen.

De Inloopavonden vinden plaats:

Gulpen-Wittem:
op woensdag 19 juni 2019  van 17.00 - 19.00 uur
Gemeentehuis Gulpen-Wittem, Willem Vliegenstraat 12 Gulpen

Eijsden-Margraten:
op donderdag 20 juni 2019 van 17.00 - 19.00 uur
Gemeentehuis Eijsden-Margraten, Amerikaplein 1 Margraten

Vriendelijke groet,
De Bewonersgroepen Gulpen-Wittem en Cadier en Keer

IMG 20190605 2016051

De Inloopavond voor de alternatieve Vaalser route (vaals-Zuid) heeft al plaatsgevonden.
Er waren meer dan 40 mensen op de vergadering op 5.6.2019 in Vijlen en hebben hun zorgen heel duidelijk gemakt.

 

 

De Trambaanfietsroute 3.0

Dagblad De Limburger, 21.05.2019

TW DL 20190521 TFR3.0
Klik hier voor PDF.

Persbericht Stuurgroep 20.5.2019

Tracé Trambaanfietsroute Maastricht - Aken opnieuw aangepast

In november 2018 is het tracé van de zogeheten Trambaanfietsroute tussen Maastricht en Aken door de Stuurgroep aangepast. Dit om tegemoet te komen aan de geuite wensen van deelnemers van het in 2018 doorlopen participatietraject. Belangrijke wensen waren:

Geen fietsroute door beschermde natuurzones en wegen niet voorzien van asfaltverharding.

Definitieve route Stuurgroep, vom 20.5.2019 [PDF]

Read More

EML tegen huidige route

Dagblad De Limburger, 18.01.2019

Screenshot 20190118 073143 De Limburger
Klik hier voor PDF.

Brief aan stuurgroep 26.11.2018

Brief van de burgerparticipanten Trambaanfietsroute aan stuurgroep

Aan: De leden van de Stuurgroep Trambaanfietsroute Maastricht-Aken

Van: De burgerparticipanten Trambaanfietsroute

Cadier en Keer, 26.11. 2018

Geachte leden van de Stuurgroep Trambaanfietsroute Maastricht-Aken,

Op 12 november jl. stuurde de Klankbordgroep van het Trambaanfietsrouteproject u haar advies, met daarbij de gedetailleerde rapporten van de drie werkgroepen en het rapport van onderzoeksbureau Decisio. Dat advies kwam tot stand door de inspanningen van ongeveer dertig deelnemers aan drie werkgroepen en de Klankbordgroep. Van mei tot november hebben zij - als lokaal-deskundige vertegenwoordigers en belangenbehartigers, en ondersteund door deskundige ambtenaren, een omgevingsmanager en een onafhankelijke voorzitter en notuliste – zich in twintig avondbijeenkomsten (incl. evaluatie) van drie uur met elkaar beraden over het voorgestelde tracé en mogelijke alternatieven. In onze ogen is het advies, dat mede steunt op het onderzoeksrapport van bureau Decisio, zeer gedegen.dit artikel als PDF

Read More

Als het aan deputé Geurts moet de Trambaanfietsroute er komen

Ingezonden brief; Dagblad De Limburger, 26.11.2018

18 11 26 DDL ingezonden brief
Klik hier voor PDF.

Inspraak vergt ook nazorg

Dagblad De Limburger, 23.11.2018

18 11 23 DDL inspraak vergt ook nazorg
Klik hier voor PDF.

TFR toch door stuk natuur

Dagblad De Limburger, 21.11.2018

18 11 21 TFR toch door stuk natuur
Klik hier voor PDF.

Standpunt TFR Participatie Bewonersgroepen

Standpunt Bewonersgroepen over het participatieproces ‘Trambaanfietsroute’ en het rapport van onderzoeksbureau Decisio – 19 november 2018

De Bewonersgroepen zijn in het algemeen positief over het proces en de uitkomst van de discussies in de werkgroepen, inclusief de interactie met onderzoeksbureau Decisio. Wij vinden het rapport van Decisio goed leesbaar, transparant en methodologisch verantwoord. We betreuren het en vonden het niet van respect getuigen – voor de overige deelnemers aan de werkgroepen en klankbordgroep, de onafhankelijke voorzitter en de medewerkers van Decisio – dat de VVV Zuid-Limburg en de Fietsersbond op het laatste moment het participatietraject verlieten, met een eigen rapport kwamen, en daarover met de pers communiceerden. De bewonersgroepen herkenden zich niet in het beeld zoals dat door beide organisaties verwoord is in hun eindrapporten en de pers.

dit artikel als PDF

Read More

Aangepaste Fietstrambaan

Dagblad De Limburger, 20.11.2018

18 11 20 DDL aangepaste Fietstrambaan
Klik hier voor PDF.

Onjuiste beeldvorming

Persbericht van de Bewonersgroepen, 02.09.2018

TW PERSBERICHTTrambaanfietsroute 20181192 JS
Klik hier voor PDF.

Voorstanders uit overleg fietsroute

Dagblad De Limburger, 02.09.2018

2018 11 02 DDL2 voorstanders uit overleg Trambaanroute
Klik hier voor PDF.

We use cookies
Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, gebruiken wij noodzakelijke cookies.
Onze cookies bevatten geen persoonlijke informatie. Ze zorgen voor een goede werking van onze website.
U bent bekend met cookies en accepteert het gebruik? Kies voor 'Ja, ik accepteer cookies'.