Bezwaarschrift met betrekking tot het advies van de stuurgroep

Bezwaarschrift met betrekking tot het advies van de stuurgroep

Euverem, 28 augustus 2019

Geacht College en Gemeenteraadsleden,
De Stuurgroep Trambaanfietsroute heeft de gemeenteraad van gemeente Gulpen-Wittem twee keer geadviseerd zijnde medio november 2018 en mei 2019 over de bevindingen van het burgerparticipatietraject.

Wij, de bewonersgroep in Euverem-Pesaken, hebben deelgenomen aan de burgerparticipatie en willen u informeren over onze bevindingen en tot slot onze conclusie geven. Wij maken hierbij dan ook bezwaar tegen het huidige plan voor de trambaanfietsroute.

Vooraf

De bewonersgroep Euverem-Pesaken heeft als start een wandeling georganiseerd op 18 februari 2018 (circa 95 deelnemers), waarbij zowel burgers als politici hebben deelgenomen om de geplande route vanaf de gemeentegrens van Margraten tot het centrum van Gulpen te lopen. Wij werden verrast door het feit dat een zeer groot deel van de deelnemers niet op de hoogte was van de waarde van dit gebied en het effect van het geplande traject.

Hierna is gezocht naar bewoners welke mee wilden deelnemen aan het participatietraject, en hieruit zijn uiteindelijk de drie deelnemers aan de werkgroepen gekozen.

Werkgroep Natuur

Uitgangspunt van deze werkgroep is dat deze fietsroute niet ten koste mag gaan van natuurwaarden. Daarnaast is van belang geen kwetsbare natuur op het spel te zetten waar goede alternatieven voorhanden zijn. Natuur opofferen voor aanleg van de trambaanfietsroute, waarvoor nut en noodzaak niet aangetoond zijn (rapport Aerts), is voor deze werkgroep onacceptabel.

In deze werkgroep zijn voor de gemeente Gulpen-Wittem twee routestukken benoemd welke als absoluut onaantastbaar zijn aangemerkt in het kader van hoge waarde op het gebied van flora en fauna en landschappelijke waarde. Dit betrof de Vosgrubbe en Euveremsveldweg.

Werkgroep route en verkeer

In deze werkgroep zijn onder andere het punt bij Gasthof Euverem, het kruispunt Kampsweg/Pesaken en het gebied rondom zwembad Mosaqua en het Sophianum benoemd als zeer gevaarlijk. Gedegen onderzoek naar verkeersveilige aanpassingen is noodzakelijk, volgens deze werkgroep. Door de Euveremsveldweg in het gekozen tracé te laten vervallen, vervalt het knelpunt bij Gasthof Euverem. Als optie is ook benoemd de route te splitsen in heen (richting Vaals) via de Reijmerstokkerdorpstraat langs camping Osebos en terug (richting via de Oude Luikerweg), waardoor een deel van de knelpunten vermindert of vervalt.

In de werkgroep is de verkeersveiligheid van alternatieven niet nader onderzocht. Door de stuurgroep is toegezegd dat bij het kiezen van alternatieven, hiervan de verkeersveiligheid opnieuw beoordeeld zou worden.

Werkgroep maatschappelijke waarden

Nut en noodzaak van de TBFR is zowel door het ingeschakelde onderzoeksbureau Decisio alsook door prof. dr. Jeroen Aerts VU Amsterdam niet aantoonbaar gemaakt. Eveneens bleken de financiële resultaten veel minder rooskleurig dan werd voorgespiegeld, mede doordat de komst van "nieuwe" toeristen zou tegenvallen. Er zou met name voor een groot deel sprake zijn van verplaatsing van touristen.

Decisio heeft de voorkeur voor route 2 geadviseerd en financieel onderbouwd, zijnde de route zonder verharding van veldwegen, niet door beschermde natuurzones, behoud van de recreatiewaardes en gebruik en verbetering van bestaande infrastructuur.

De klankbordgroep heeft op 12 november 2018 een eerste eindadvies uitgebracht naar de stuurgroep. Het advies van de klankbordgroep was onder andere: “Maximale transparantie in informatievoorziening en besluitvorming”.

Burgerparticipatie

Als burgerparticipanten Euverem-Pesaken voelen wij ons niet serieus genomen door de stuurgroep TBFR. Vanaf november 2018 zijn we niet te spreken over de manier waarop de stuurgroep is omgegaan met de informatievoorziening en besluitvorming.
Toelichting hierbij is:

  • De Molenweg en de Euveremsveldweg bleken door de stuurgroep opgenomen te zijn in de voorgestelde route, zonder goede argumentatie. Niet meegenomen in het MKBA van Decisio. Aantasting van de natuur; verkeersonveiliger en meer kosten.
  • Achteraf bleken de gemeenteraden al over informatie te beschikken over het 1ste advies (nov. ’18) van de stuurgroep TBFR. Op dat moment was de burgerparticipatie niet afgerond. Tijdens de toelichting van dat advies van de stuurgroep aan de burgerparticipatie (januari 2019 ) is door deze stuurgroep toegezegd om een aantal alternatieven opnieuw serieus te bekijken. Hierover is nooit terugkoppeling geweest.
  • Tijdens een bijeenkomst in Margraten (6 februari 2019) is uit monde van Edwin Claessens en Roy Pepels gesteld dat zowel de Euveremsveldweg als de Molenweg ontzien zouden worden. Deze aanpassing zou aan de stuurgroep worden voorgelegd. De burgerparticipanten hebben na deze vergadering niets meer vernomen tot 20 mei 2019 (2de advies). In Eijsden-Margraten heeft de stuurgroep zich gehouden aan toezeggingen. In Gulpen-Wittem helaas niet.

Burgerparticipatieproces

De burgerparticipatie is in mei 2018 gestart met een planning waarop alle data vooraf waren vermeld, waarbij alle leden van de diverse groepen in de gelegenheid waren data beschikbaar te houden en zich goed voor te bereiden. Na het uittreden van Vaals (juni 2018) is de inspraakprocedure totaal verwaarloosd. Er was geen planning meer, de bijeenkomsten werden zeer kort van te voren ingepland, zonder overleg over beschikbaarheid van agenda’s, soms zonder notulisten. Hierdoor was gedegen voorbereiding dus zeer beperkt mogelijk.

Als, zoals hierboven wordt vermeld, burgerparticipatie ook bestaat uit maximale transparantie en informatievoorziening, is dit vanaf zomer 2018 niet meer het geval geweest.
Na ruim anderhalf jaar deelgenomen te hebben aan een burgerparticipatieproces dat de deelnemers veel energie, tijd en inspanning heeft gekost (pro deo), dat een zeer kostbaar traject was, mede door de inzet van vele deskundigen, opgebracht uit gemeenschapsgelden, vragen wij ons af of het dit waard was. Het project trambaanfietsroute was vanaf het begin een slecht doordacht plan. Het plan bleek al zo goed als klaar, waar alleen nog op gereageerd kon worden. Dit is de verkeerde volgorde, en dus is er ons inziens geen draagvlak voor de trambaanfietsroute. Dit wordt ook gedeeld door het gehele bewonerscomité.

Zowel het advies van het ingehuurde onderzoeksbureau Decisio én van de burgerparticipanten is niet serieus genomen door de stuurgroep voor wat betreft de gemeente Gulpen-Wittem. We beseffen heel goed dat een advies terzijde geschoven kan worden. Wat voor ons onbegrijpelijk is en niet acceptabel, is dat de stuurgroep geen serieuze argumenten heeft gegeven om af te wijken van het advies van het onderzoeksbureau Decisio en de burgerparticipanten. In het advies van de stuurgroep wordt de natuur aangetast, zijn er méér verkeersknelpunten en de financiële gevolgen zijn groter. Het enige argument voor hun keuze was: ‘we moeten ons aan de opdracht houden en deze route Molenweg/Euveremsveldweg ligt dichter bij de oorspronkelijke trambaan’. Vreemd argument, omdat toen al bekend was dat de route op heel veel plekken en vanaf Gulpen naar Vaals volledig zou afwijken van het trambaantracé.

Als burgerparticipanten willen we op z’n minst gehoord worden. De argumenten die de stuurgroep aanhaalt zijn absoluut niet serieus te noemen.
Bijkomend feit is dat intussen bekend is wat met Bungalowpark Euverem gaat gebeuren, welk de verkeersdruk op wegen, maar zeker ook recreatieve routes, fors gaat verhogen. Dit terwijl geen nader onderzoek is gedaan naar de verkeersveiligheid en de gewijzigde route. Het effect van de verkeersstromen mag niet onderschat worden.
Tevens vragen wij ons af hoe deze plannen passen binnen het Cittaslowbeleid van de gemeente Gulpen-Wittem.

Conclusie

Dit alles resumerend willen we als burgerparticipatie Euverem-Pesaken stellen dat de trambaanfietsroute in deze vorm een slecht plan is. Het tast de natuur op onacceptabele wijze aan, er ontstaan door de toegenomen drukte levensgevaarlijke verkeerssituaties en uit de MKBA blijkt dat het financieel zeer slecht onderbouwd is en in de huidige vorm daadwerkelijk weinig toevoegt aan het toerisme.

Het participatietraject bleek het laatste driekwart jaar allesbehalve transparant, en als druppel op de gloeiende plaat: de bewoners van de Molenweg en de Oude Akerweg in Reijmerstok bleken overvallen door de komst van een fietspad in hun tuin.

Daarom stellen wij dat gemeente Gulpen-Wittem moet afzien van de trambaanfietsroute in deze vorm, en maken we bezwaar met betrekking tot het advies van de stuurgroep ten aanzien van de trambaanfietsroute. Er zijn betere alternatieven.

Met vriendelijke groet, Bewonersgroep Euverem-Pesaken

Funs Vluggen (werkgroep natuur) Gemma Sluijsmans (werkgroep route en verkeer) Mariet Custers (werkgroep maatschappelijke waarden en klankbordgroep)
En vanuit de bewonersgroep: Charlotte Ottenhof Hein Ottenhof Marion Everaarts Jos Eijsermans Jaques Burema

cc naar:

  • fractievoorzitters van PRO; BALANS, CDA en Fractie Franssen
  • Bewonersgroep Cadier en Keer en Burgerinitiatief Vallei Lemiers
  • VTN Cadier en Keer
  • Stuurgroep TBFR
  • BenW en Raadsleden Gemeente Eijsden-Margraten en Vaals

Deze Bezwaarschrift als PDF

We use cookies
Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, gebruiken wij noodzakelijke cookies.
Onze cookies bevatten geen persoonlijke informatie. Ze zorgen voor een goede werking van onze website.
U bent bekend met cookies en accepteert het gebruik? Kies voor 'Ja, ik accepteer cookies'.