Brief aan stuurgroep 26.11.2018

Brief aan stuurgroep 26.11.2018

Brief van de burgerparticipanten Trambaanfietsroute aan stuurgroep

Aan: De leden van de Stuurgroep Trambaanfietsroute Maastricht-Aken

Van: De burgerparticipanten Trambaanfietsroute

Cadier en Keer, 26.11. 2018

Geachte leden van de Stuurgroep Trambaanfietsroute Maastricht-Aken,

Op 12 november jl. stuurde de Klankbordgroep van het Trambaanfietsrouteproject u haar advies, met daarbij de gedetailleerde rapporten van de drie werkgroepen en het rapport van onderzoeksbureau Decisio. Dat advies kwam tot stand door de inspanningen van ongeveer dertig deelnemers aan drie werkgroepen en de Klankbordgroep. Van mei tot november hebben zij - als lokaal-deskundige vertegenwoordigers en belangenbehartigers, en ondersteund door deskundige ambtenaren, een omgevingsmanager en een onafhankelijke voorzitter en notuliste – zich in twintig avondbijeenkomsten (incl. evaluatie) van drie uur met elkaar beraden over het voorgestelde tracé en mogelijke alternatieven. In onze ogen is het advies, dat mede steunt op het onderzoeksrapport van bureau Decisio, zeer gedegen.dit artikel als PDF

In het advies van de Klankbordgroep wordt gevraagd om een herbezinning op de uitgangspunten van de Trambaanfietsroute, gezien de ondeugdelijke cijfermatige onderbouwing van de originele plannen. Bovendien blijkt uit de recente EIS/MKBA van Decisio, dat het voorgestelde project en traject slechts beperkte economische voordelen heeft, en gepaard gaat met een negatief maatschappelijk saldo en negatieve ecologische effecten.

De Klankbordgroep adviseerde de Stuurgroep Trambaanfietsroute dan ook om zich te beraden over de ‘noodzaak voor’ dan wel de ‘kansen van’ een door de trambaan geïnspireerde extra fietsroute door het Heuvelland en om bij die heroverweging de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten uitdrukkelijk te betrekken.

Voor het geval dat de Stuurgroep het project toch op de een of andere wijze zou willen voortzetten adviseerde de Klankbordgroep om het democratische proces, inclusief burgerinformatie en -participatie en politieke besluitvorming in de gemeenteraden, te hervatten c.q. opnieuw te starten; om zo te komen tot een nieuw tracé, vergelijkbaar met het door Decisio beschreven route-alternatief 2. Die variant levert weliswaar ook slechts beperkte economische voordelen op, maar laat als enige variant een positief maatschappelijk saldo zien zonder nadelige ecologische effecten.

Tenslotte vroeg de Klankbordgroep u om in een gemeenschappelijke bijeenkomst aan alle leden van het participatieproces uitleg te geven over hoe haar adviezen zijn opgenomen en omgezet in uw besluitvorming over het TFR project.

Tot nu toe hebben de deelnemers aan het burgerparticipatietraject uit de krant, middels een summier bericht van de omgevingsmanager, en via een bericht op de website van het project vernomen dat er nu een besluit voorligt dat afwijkt van het door ons aan u uitgebrachte advies. Wij vinden het belangrijk dat op transparante wijze wordt uitgelegd aan de burgers in het algemeen, en onze achterban in het bijzonder, waarom uw besluitvormingsproces tot dit afwijkende resultaat geleid heeft.

Daarom vernemen wij graag van u:

  1. de kernelementen van uw besluit, in het bijzonder op welke punten en op welke wijze uw besluit afwijkt van het door de Klankbordgroep uitgebrachte advies;
    2. uw motivering voor het afwijken van het door de Klankbordgroep uitgebrachte advies;
    3. wanneer en hoe u een participatief proces wil op starten om een nieuw besloten tracé in te vullen.

Wij vertrouwen erop uw antwoord binnen twee weken, uiterlijk 10 december a.s., na ontvangst van deze brief te mogen ontvangen. Een gezamenlijke bijeenkomst van de Stuurgroep en deelnemers aan de burgerparticipatie Trambaanfietsroute zouden wij zeer op prijs stellen.

Met vriendelijke groet,


De burgerparticipanten Trambaanfietsroute:

Werkgroep Maatschappelijke Waarden (WMW) :
Jelle Stoffers, Bewonersgroep Cadier en Keer (BCK)
Mariet Custers, Bewonersgroep Gulpen-Wittem (BGW), tevens lid Klankbordgroep
Reina Pasma, inwoner Bruisterbosch , tevens lid Klankbordgroep
Till Walther, Burgerinitiatief Vallei Lemiers (BVL), tevens lid Klankbordgroep
Eugene van Rooij, inwoner Cadier en Keer

Werkgroep Route en Verkeersveiligheid (WRV) :
Sander Croes, Bewonersgroep Cadier en Keer, tevens lid Klankbordgroep
Gemma Sluijsmans, Bewonersgroep Gulpen-Wittem
John Staps, inwoner Vaals, Burgerinitiatief Vallei Lemiers
Karin Pinckaers, terrassencamping Osebos
Cor Hanssen, inwoner Termaar, tevens lid Klankbordgroep

Werkgroep natuur, groen en omgeving (WNGO) :
Aernout Henny, inwoner Bruisterbosch, tevens lid Klankbordgroep
Jurgen Mingels, VTN Cadier en Keer, tevens lid Klankbordgroep
Funs Vluggen, Bewonersgroep Gulpen-Wittem
René Walenbergh, Burgerinitiatief Vallei Lemiers

Namens dezen,
Sander Croes

Klik hier voor PDF.

We use cookies
Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, gebruiken wij noodzakelijke cookies.
Onze cookies bevatten geen persoonlijke informatie. Ze zorgen voor een goede werking van onze website.
U bent bekend met cookies en accepteert het gebruik? Kies voor 'Ja, ik accepteer cookies'.